Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A


Protokół
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego z dnia 18 czerwca 2011r.


W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wzięło udział 17 członków na ogólną liczbę 31 członków Klubu./lista obecności w załączeniu/. Po przywitaniu uczestników przez Przewodniczącego Klubu kolegę Alfonsa Labudę wybrano jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania Kolegę Tomasza Strzelkowskiego. Przewodniczący, odbierając listę obecności, na podstawie $12, 13, 14 i 15 Regulaminu Klubu. stwierdził, że liczba uczestników Zebrania jest wystarczająca i w związku z tym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Przyjęto następujący porządek Obrad;


1. Przywitanie członków Klubu i otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu .Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
5. Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu i Sądowi Koleżeńskiemu
6. Zmiany w regulaminie Klubu.
- poszerzenie Zarządu
7. Wybory nowych władz Klubu.
- wybór Przewodniczącego Zarządu Klubu
- wybór pozostałych członków Zarządu i trzech członków Sądu Koleżeńskiego Klubu.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Ad.3

Przewodniczący Zebrania przechodząc do pkt. 3 porządku obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Kol. Alfonsowi Labudzie aby przedstawił;

Sprawozdanie z działalności za pierwszą, pełną, czteroletnią kadencję Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego.

Na dzień 18.06.2011 Klub nasz zrzesza 31 członków z Pomorza jak i innych terenów kraju. W okresie kadencji odbyło się 16 zebrań członków oraz 7 posiedzeń Zarządu. Finansowanie Klubu odbywało się na zasadzie wolnych datków zbieranych podczas Wystaw a także jednorazowej składki wysokości 50 zł/członek.. Stan konta w dniu Walnego Zebrania wynosi 866 zł, przy czym Klub zalega z zapłatą za ostatnio wykonane foldery i wzorce Sokoła w drukarni. Można jednak stwierdzić, że wykonano w całości program działania założony przez Klub, na pierwszą kadencję.
Klub koncentrował swoją działalność na pracy hodowlanej, jakości hodowli sokołów i organizowaniu/współorganizowaniu wystaw gołębi. Dla uatrakcyjnienia Bałtyckiej Wystawy organizowanej rokrocznie przez Trójmiejski Związek Klub dokonał podziału sokołów na odmiany barwne w 5 kategoriach. Zorganizowano kilka szkoleń połączonych z piknikami przy udziale największych autorytetów/znawców rasy a także aktywnych sędziów. Szkolenia były ukierunkowane na nowelizacji wzorca do którego nasz Klub dąży. Przeprowadzone zostały także szkolenia pod przewodnictwem dr Tomasz Stenzla /lekarza weterynarii – naszego członka/ w zakresie zdrowotności, profilaktyki, higieny i opieki weterynaryjnej naszych ptaków.
Klub był bardzo aktywny i bardzo promował udział swoich członków w wystawach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Czterech naszych hodowców wzięło udział w europejskiej Wystawie w Nitrze 2009r. , gdzie kolega Andrzej Bujak zdobył Championa Europy. Ważnym wydarzeniem był też udział aż 9 naszych członków w IV Europejskiej Wystawie Sokoła Gdańskiego w Szczecinie w dniach 8-9 stycznia 2011r wystawiając ponad 90 gołębi, gdzie gołąb kolegi Tomasz Strzelkowskiego zdobył Zwycięzcę w konkursie odmiany barwnej – jednobarwny /żółty/. Na corocznej wystawie klubowej na Bałtyckiej Wystawie Gołębi Rasowych prezentujemy zawsze około 200 ptaków rasy Sokół.
Podczas pierwszej pełnej kadencji najtrudniejszą kwestią była jednak praca nad WZORCEM. Wymagało to wiele wysiłku i pewnego kompromisu z całym środowiskiem hodowców Sokoła. Od 20 maja 2008 roku kilkukrotnie Klub zorganizował spotkania największych autorytetów i hodowców naszej rasy i tak;
I. w Renicach 13.09.2008 roku ustalono nazwę rasy. Gdański Wysokolotny – Sokół Gdański.
II. w Gdańsku Brzeźnie 4.10.2008r.omówiono szczegółowo wzorzec, interpretację wzorca, ustalenie kolorów/barw
III. w Jastarni16.09.2010 r. kolejne spotkanie połączone z pokazem, gdzie doszło do uzgodnienia stanowisk Klubów, sędziów i hodowców. Mimo bojkotu ustaleń przez Klub Zachodniopomorski wystąpiono do Komisji Standaryzacyjnej o zatwierdzenie Wzorca .
Od Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów w dniu 06.06.2011r otrzymaliśmy telefoniczną informację o zatwierdzeniu Wzorca. Zjeździe Krajowym Polskiego Związku w dniu 11.06.2011r Kolega Jan Pajka – Prezes Zarządu Głównego rzec rasy;

Gdański Wysokolotny – Sokół Gdański

Promowanie naszego Klubu i Trójmiejskiego Związku pochłonęło bardzo dużo czasu i pracy. Przygotowanie stoiska na naszych Wystawach a przede wszystkim na Europejskiej Wystawie w Szczecinie to prawdziwy majstersztyk Podobnie na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku każdy z uczestników otrzymał specjalną teczkę i pięknie wydrukowany nowy Wzorzec Sokoła Gdańskiego. W tym miejscu chciałbym w imieniu Zarządu Klubu a przede wszystkim własnym, podziękować tym osobom którzy w szczególny sposób przyczynili się do tak dużego sukcesu Klubu. Są to Sławomir Wróbel, Jan Kowalczys i jego syn Jędrzej a specjalne podziękowania należą się koledze Andrzejowi Bujakowi. Przewodniczący Klubu Kolega Alfons Labuda wręczył Koledze Andrzejowi Bujakowi pamiątkowy dyplom na pięknie wykonanym podkładzie.
W ramach dyskusji nad sprawozdaniem o głos poprosił Prezes Trójmiejskiego Związku i jednocześnie członek Klubu Sokoła Ryszard Bielawski. W kilku zdaniach podkreślił , że jest dumny i szczęśliwy mając tak prężnie działający Klub. Złożył serdeczne podziękowania w imieniu Zarządu Trójmiejskiego Związku i swoim własnym członkom władz Klubu a szczególności Przewodniczącemu Klubu Alfonsowi Labudzie, koledze Sławomirowi Wróblowi, Andrzejowi Bujakowi, Janowi i Jędrzejowi Kowalczys oraz Jerzemu Szawielowi i Tomaszowi Strzelkowskiemu. Na kilku Wystawach Klub wyróżniał się i został zauważony przez środowisko. Mając własny boks /ładnie i schudnie się prezentujący/, miło było zobaczyć jak zwiedzający Wystawę odwiedzały stoisko i interesowały się rasą zabierając całą masę ulotek i folderów. Prezes pogratulował Klubowi zaangażowania i życzył powodzenia na kolejnych dużych wystawach a także poprosił o wystąpienie do Europejskich Władz o organizację w 2015 roku Europejskiej Wystawy Sokoła Gdańskiego w Gdańsku. Zadeklarował , że Trójmiejski Związek dołoży maksymalnych starań aby ta Wystawa była bardzo doborze. zorganizowana.

Ad. 4.

Przewodniczący Zebrania przechodząc do kolejnego pkt. porządku obrad zaprosił chętnych do pracy w komisji skrutacyjnej. Z sali zostali zgłoszeni następujący kandydaci;
a- Ryszard Bielawski
b- Antoni Ciura
c- Marian Kreft.
W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci otrzymali jednomyślną zgodę wszystkich uczestników zebrania.

Ad. 5.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu zgodnie z $ 13 pkt. c Regulaminu.. Właściwy wniosek przedstawił ze strony władz Trójmiejskiego Związku Kolega Andrzej Bujak. W kilku zdaniach uzasadnił swoje poparcie, bardzo chwaląc działania Klubu z Prezesem kolegą Alfonsem Labudą na czele.
Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki jawnego głosowania i tak;
16 głosów za absolutorium
0 przeciw
1 wstrzymał się.
Przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.

Kolega Mieczysław Szczepański poinformował zebranych, ze w trakcie pierwszej kadencji Klubowy Sąd Koleżeński nie musiał podejmować żadnych decyzji, z powodu braku wniosków

Ad. 6.
Przewodniczący Zebrania przekazał głos Przewodniczącemu koledze Alfonsowi Labudzie, który podziękował za okazane zaufanie w głosowaniu nad absolutorium i zaproponował pewne korekty w Regulaminie Klubu. Główną zmianą jest propozycja poszerzenie składu Zarządu Klubu do siedmiu osób. Przewodniczący uzasadnił to głównie potrzebą jeszcze większej aktywności Klubu a także podziału obowiązków dla osób posiadające właściwe sobie predyspozycje. Wszyscy uczestnicy Zebrania jednogłośnie zagłosowali za poszerzeniem Zarządu do siedmiu osób licząc z Przewodniczącym łącznie. Zmiana wielkości Zarządu i pozostałe niewielkie zmiany w formie pisemnej zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Trójmiejskiego Związku, celem zatwierdzenia..

Ad. 7.

Wybór Nowych Władz Klubu


a-Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego. Z sali zgłoszono tylko jednego kandydata tj. dotychczasowego Przewodniczącego Kolegę Alfonsa Labudę a ten przyjął tą propozycję.
Przewodniczący Zebrania zarządził tajne głosowanie na przygotowanych kartach do głosowania /oryginały są załącznikiem do niniejszego protokołu/. W wyniku policzenia przez Komisję Skrutacyjną głosów kandydat uzyskał 16 głosów za, przy 1 wstrzymującym został wybranym na nową drugą kadencję Przewodniczącym. Wielu uczestników Zebrania serdecznie pogratulowali koledze Alfonsowi Labudzie wyboru na Przewodniczącego Klubu.
b- Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na pozostałych 6 członków Zarządu. Zgłoszono łącznie sześciu kandydatów. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z regulaminem na wszystkich kandydatów głosujemy łącznie a ewentualni późniejszy członkowie wewnętrznie przydzielą sobie poszczególne funkcje. W wyniku głosowania /karty do głosowania są załącznikiem do niniejszego protokołu/ poszczególnie kandydaci otrzymali następujące ilości głosów i zostali członkami Zarządu a w wyniku dyskusji przydzielili się do poszczególnych funkcji;
Jerzy Szawiel -14 głosów za i funkcja Wiceprezesa ds. hodowlanych
Jan Kowalczys -14 głosów za i funkcja Skarbnika
Tomasz Strzelkowski-13 głosów za i funkcja Sekretarza
Andrzej Bujak -13 głosów za i funkcja Członka Zarządu ds. organizacyjnych
Sławomir Wróbel -14 głosów za i funkcja Członka Zarządu ds organizacyjnych
Tomasz Stenzel -14 głosów za i funkcja Członka Zarządu ds. opieki Weterynaryjnej i Szkoleń.


W wyniku wyborów do Sądu Koleżeńskiego zebranie powołało;
Mieczysław Branicki - Przewodniczący
Marian Kreft - Sekretarz
Mieczysław Szczepański – Członek

Ad. 8.
W wolnych wnioskach głos zabrał jeszcze raz Przewodniczący Zarządu Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego kolega Alfons Labuda. Zaproponował aby członkowie ponownie złożyli się na działalność Klubu po 50 zł na członka a także zaproponował aby do kasy Klubu dołożył określoną kwotę Trójmiejski Związek. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie składkę 50 zł na członka i uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Jak chodzi o drugą kwestię w wyniku dyskusji ustalono wystąpienie pisemne Klubu do Zarządu Trójmiejskiego Związku, który rozpatrzy wniosek i zajmie stanowisko na posiedzeniu Trójmiejskiego Związku.

Na tym zakończono Walne Zebranie członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego a Przewodniczący Zebrania podziękował za sprawne jego przeprowadzenie i zamknął obrady.

Przewodniczący Zebrania: Tomasz Strzelkowski Otrzymują; Zarząd Trójmiejskiego Związku Wiceprezes Zarządu Głównego PZHGRiDI ds. hodowlanych