Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

ProtokółZ Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego, które odbyło się w dniu 16 marca 2019r. w Redzie o godzinie 14-tej.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wzięło udział 22 -dwóch na ogólną liczbę 33 członków Klubu./lista obecności w załączeniu/. Po przywitaniu uczestników przez Przewodniczącego Klubu kolegę Alfonsa Labudę został zaprezentowany porządek obrad. Następnie przewodniczący Klubu w głosowaniu jawnym zaproponował Komisję Skrutacyjną w składzie Przewodniczący Piotr Styczyński i członek Jędrzej Kowalczys także w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zebrania Przewodniczący Klubu zaproponował Kolegę Tomasza Strzelkowskiego. Wybrany Przewodniczący Zebrania, odbierając listę obecności i na podstawie $12, 13, 14 i 15 Regulaminu Klubu. stwierdził, że liczba uczestników Zebrania wynosi 22 osób i Zebranie jest ważne, zdolne do podejmowania uchwał.Przyjęto następujący porządek Obrad;

1. Przywitanie członków Klubu i otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Klubu.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Klubu sprawozdania z działalności, sytuacji majątkowo-finansowej przez Skarbnika a także sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przez jego przewodniczego.
5. 5. Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu i Sądowi Koleżeńskiemu
6. Wybory nowych władz Klubu.
- wybór Przewodniczącego Zarządu Klubu
- wybór pozostałych członków Zarządu /max 6/ i trzech członków Sądu Koleżeńskiego Klubu.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Planu działań na nową kadencję.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


Ad. 4.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Klubu Kol. Alfonsowi Labudzie aby przedstawił;

Sprawozdanie z działalności za trzecią , pełną czteroletnią kadencję /2015-2019/ Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego.
Zabierając głos Przewodniczący Klubu poinformował że Zarząd Klubu w trzeciej kadencji działał w następującym składzie:
Alfons Labuda – przewodniczący i koledzy Jerzy Szawiel, Tomasz Strzelkowski, Jan Kowalczys, Zbigniew Bogdanowicz, Sławomir Wróbel i Tomasz Stenzel a Sąd Koleżeński tworzyli;
Mieczysław Branicki – przewodniczący a członkami byli Marian Kreft i Szczepański Mieczysław.

0Klub zrzesza 32 członków w tym 16 członków należało do Europejskiego Klubu /DEV/. Działalność Klubu oparta była przede wszystkim na programie przyjętym przez Walne Zebrania Klubu z 2007, 2011 i 2015r. Większość punktów programu dotyczy szkolenia hodowców w zakresie jakości hodowli opartej na wzorcu Gdańskiego Wysokolotnego-Sokoła Gdańskiego wg standardu europejskiego. Niemal na każdym spotkaniu Klub prowadził szkolenie i ożywioną dyskusję.

Członkowie Klubu są bardzo aktywni na wystawach. Osiągane wyniki świadczą, że Klub prowadzi właściwą pracę hodowlaną i właściwą selekcję. Wystawy w Kobylnicy, Chełmży, czy Pelplinie a także w Magdeburgu /Niemcy/ i Herning /Dania/ były dużymi sukcesami wystawowymi Klubu. Jak nasz zapraszają to jesteśmy nawet na lokalnych dożynkach. W roku 2018 np. pojawiliśmy się na dożynkach w Wejherowie. Całkiem poprawnie układa się nam współpraca z ODR-em w Lubaniu. Pojawiają się tam całkiem nowe rodzaje możliwej współpracy.

Klub też, bardzo naciskał na Zarząd Polskiego Związku o finansowe wsparcie szkoleń, zwłaszcza w okresie bezpośrednim przed VI europejską wystawą z Gdańsku. Takie szkolenie pod przewodnictwem Edwarda Gersztyna udało się w Gdańsku zorganizować /w hotelu Rzemieślinik/. Niewątpliwie Klub wyróżnia się także na mapie Klubów działających w Polsce. Mamy przepiękną zabudowę stoiska Klubu, który zawsze zabieramy na ważniejsze Wystawy, a w którym propagujemy Klub różnego rodzaju gadżetami, ulotkami, balonikami aby naszą pasję zakorzenić u młodszego pokolenia. Zostaliśmy zauważeni w środowisku a nasze nagrody tj. gipsowe figurki gołębi są prawdziwym hitem.

Po długich staraniach i prawdziwej męce udało, się nam uzyskać prawa do organizacji VI europejskiej Wystawy Gdańskiego Wysokolotnego. Po IV Wystawie w Szczecinie i V w Magdeburgu chcieliśmy pokazać nasz rodzaj organizacji takiego ogromnego przedsięwzięcia, jakim było zorganizowanie VI Wystawy w Gdańsku. Aby otrzymać te prawa wraz z sekretarzem Klubu Tomaszem Strzelkowskim byliśmy 4-krotnie na posiedzeniach europejskiego Klubu hodowców gdańskiego-wysokoletniego. Byliśmy bardzo wytrwali w osiągnięciu celu. W Niemczech nie była atmosfera sprzyjająca naszemu Klubowi. Daliśmy radę i uważam, że to sukces naszego Klubu.

W tym miejscu Tomek Strzelkowski przedstawił zbiorcze zestawienie frekwencji członków Klubu a także zestawienie Zwycięzców i I-szych kolekcji w całej 12-letniej historii Klubu i tak:


Ilość gołębi /zwycięzcy/, przez poszczególnych hodowców /członków Klubu/ w latach;
Rok

Bielawski R.

Kowalczys J.J.

Wróbel Sławomir

Bujak Andrzej

2007

-

8

10

-

2008

-

6

10

6

2009

-

5

15

17

2010

6

12

12

14

2011

6

12

12

14

2012

18

12

28

25

2012 /KM/

12

18

31

22

2013

10

26

18

11

2014

19

20

22

31

2015

24

35

20

33

2016 /MŁ/

8

-

10

10

2016 /EU/

15

10

18

26

2017

17

6

15

30

2018

26 /+4/

8 /+21/

20

16

=====================================================
 

IVm. i 161 szt.

IIIm. i 181 szt.

IIm i 236 szt.

I miejsce i 255 szt.


a dalsze miejsca miejsce zajęli Dawid Lipka /87i 42szt./, Labuda Alfons /112 szt./, Meller Henryk /80/, Stenzel Tomasz /86/, Strzelkowski Tomasz /81szt./, Szczepański Mieczysław /60 szt./ i Formela Zygmunt /51szt./, Nerowski Łukasz /47/.

Przewodniczący obrad udzielił głosu skarbnikowi koledze Janowi Kowalczysowi o zaprezentowanie sprawozdania z sytuacji finansowo-majatkowej. Skarbnik stwierdził, że w kasie Klubu jest 418,60 zł i jest to saldo niezmienne od kilku lat. Dodał, że współfinansowanie Klubu przejął Trójmiejski Związek.


Przewodniczący obrad udzielił głosu koledze Mieczysławowi Branickiemu Przewodniczemu Sądu Koleżeńskiego aby przedstawił sprawozdanie Sądu koleżeńskiego. Przewodniczący w formie pisemnej przedstawił sprawozdanie /jest załącznikiem do tego protokołu/, stwierdzając że do Sądu nie wpłynął żaden wniosek a tym samym nie było potrzeby zwoływania posiedzeń Sądu.

Ad. 5.
Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu zgodnie z $ 13 pkt. c Regulaminu Klubu.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki jawnego głosowania i tak;

22 głosów za absolutorium
0 przeciw
0 wstrzymał się.

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.
Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad absolutorium dla Sądu Koleżeńskiego.
Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania i tak:
22 głosów za absolutorium
0 przeciw
0 wstrzymujących

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.W tym miejscu kolega Tomek Strzelkowski przedstawił tabelę przedstawiających ilości gołębi rasy gdański wysokolotny – sokół gdański na wystawach Klub-u od czasu jego powstania i tak:
2007 118 szt. 17 wystawców
2008 133 szt. 17 wystawców
2009 194 szt. 24 wystawców
2010 172 szt. 20 wystawców
2011 172 szt. 18 wystawców
2012 242 szt. 24 wystawców
2012 /KM/ 283 szt. 33 wystawców
2013 283 szt. 28 wystawców
2014 197 szt. 15 wystawców
2015 231 szt. 17 wystawców
2016 /EU plus Mł./ 577 szt. Plus 63 szt./ 51 wystawców
2017 157 szt. 11 wystawców
2018 220 szt. 14 wystawców


Ad. 6.

Wybór Nowych Władz Klubu


a-Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego. Z sali zgłoszono przez kolegę Branickiego kandydaturę Sławomira Wróbla. Ten nie zdecydował się kandydować i jednocześnie zgłosił własnego kandydata tj. dotychczasowego Przewodniczącego Kolegę Alfonsa Labudę a ten przyjął tą propozycję. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Zebrania zarządził tajne głosowanie na przygotowanych kartach do głosowania /oryginały są załącznikiem do niniejszego protokołu/. W wyniku policzenia przez Komisję Skrutacyjną głosów kolega Alfons Labuda uzyskał 20 głosów za, jednym 1 wstrzymującym i jednym nieważnym - został wybranym na nową czwartą kadencję Przewodniczącym Klubu. Wielu uczestników Zebrania serdecznie pogratulowali koledze Alfonsowi Labudzie wyboru na Przewodniczącego Klubu.

b- Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na pozostałych 6 członków Zarządu. Zgłoszono łącznie pięciu kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z regulaminem na wszystkich kandydatów głosujemy łącznie a ewentualni późniejszy członkowie wewnętrznie, przydzielą sobie poszczególne funkcje. W wyniku głosowania poszczególnie kandydaci zostali członkami Zarządu a w wyniku dyskusji przydzielili się do poszczególnych funkcji;             Jerzy Szawiel - i funkcja Wiceprezesa ds. hodowlanych,
           Jan Kowalczys - i funkcja Skarbnika,
           Tomasz Strzelkowski - i funkcja Sekretarza,
           Piotr Styczyński - i funkcja Członka Zarządu ds. komunikacji zewnętrznej
           Sławomir Wróbel - i funkcja Członka Zarządu ds. organizacyjnych
W czwartej czteroletniej kadencji Zarząd będzie sześcioosobowy łącznie z Przewodniczącym.

W wyniku wyborów do Sądu Koleżeńskiego zebranie powołało Sąd Koleżeński czwartej kadencji:
Mieczysław Branicki - Przewodniczący
Ryszard Bielawski - Wice przewodniczący
Łukasz Nerowski - Sekretarz

Ad.7.

Program działania na IV Kadencję Klubu, przedstawiony przez Przewodniczącego Klubu:

- sporządzić wykaz stanu hodowlanego wszystkich członków Klubu z podziałem na pary rozpłodowe a także z podziałem na barwy wszystkich członków Klubu,
- czynny udział w organizowaniu wystawy przez Trójmiejski Związek w latach 2019-2023,
- kontynuować szkolenia sędziów i hodowców,
- przygotować zespół gołębi i ich odpowiednią ilość w poszczególnych kolorach na wystawę Lipsk 2019 i Europejską w Austrii,
- przygotować materiały promocyjne, celem propagowania naszego Klubu,
- nawiązać ściślejszą współpracę z innymi Klubami rasy Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański w Europie,
- przygotować nowy regulamin naszej Bałtyckiej Wystawy – wynegocjowana wersja i mająca moc na kilka lat,
- wykonanie kalendarzy ze zdjęciami sokołów wraz z hodowcami.

Ad. 8.
W wolnych wnioskach głos zabrali;

Ryszard Bielawski
Andrzej Bujak
Sławomir Wróbel
Zbigniew Gilarski
Jerzy Szawiel
Piotr Styczyński
Mieczysław Branicki
Krystian Dawidowski

I tak:

a-Ryszard Bielawski w swojej wypowiedzi odniósł się do początków powstania Klubu i atmosferze tamtych dni a także przypomniał ważniejsze działania Klubu,

b-Andrzej Bujak zaproponował zwiększenie nakładów na promocję Klubu. Konieczne są nowe teczki i inne środki reklamy,

c-Sławomir Wróbel zadeklarował się, że poświęci Klubowi znacznie więcej czasu, energii i pomysłów niż dotąd. Zaproponował, aby zaprosić do współpracy Kolegów Eugeniusza Pióra, Andrzeja Wilamowskiego i Bogdana Miśkurkę, jako hodowców o wysokim autorytecie i którzy często spoglądają w naszą stronę,

d-Zbigniew Gilarski – zaproponował przerobienie strony Klubu Sokoła i konieczność alternatywy na wersję niemiecką i angielską. Dodatkowo kolega Zbyszek zaproponował założenie w Gdańsku jako siedziby, ,,Międzynarodowego Klubu Sokoła Gdańskiego. Sam byłby w stanie podjąć się z niemieckim związkiem rozmów na temat ustalenia kraju pochodzenia sokoła gdańskiego. Zdaniem kolegi Zbigniewa można by się pokusić napisanie monografii pt. Sokół Gdański – historia, ludzie, współczesność,

e-Jerzy Szawiel – jako wiceszef Kolegium Sędziów PZHGRiDI ds. szkoleń, powiedział o tendencjach w Polskim Związku w sferze sędziowania, nowych wzorców itd. Skomentował wycenę punktową /dużych błędach popełnianych przez sędziów, nawet wykluczających niektórych jako sędziów/ i przebijającej się przez ostatnie lata wyceny opisowej. Zaproponował też, aby decydując się przez danego hodowcę na udział w wystawie Krajowej czy Międzynarodowej, Klub powinien przeprowadzić prekwalifikacje gwarantując pewne minimum jakości danych gołębi.

f-Piotr Styczyński – zaproponował organizację lotów konkursowych i nagranie filmu z prac Klubu.

g-Mieczysław Branicki – Kolega jako czynny sędzia, opowiada się za bezwzględną anonimowość wystawców danej Wystawy i nie informowanie wystawców co do ilości eksponatów w danej rasie czy barwie. Klub powinien zastanowić się jak tą anonimowość zapewnić. Pokazał też piękny obraz sokołów gdańskich w rysunku Stanisława Ślisza z przed 30 lat.

h-Krystian Dawidowski – w kilku zdaniach opowiedział o zasadach przyjmowania gołębi w Niemczech i bezwzględnym terminem, nawet dwumiesięcznym, zamykającym zgłaszanie eksponató w.

Rozmawiano także, o koniecznej obowiązkowej , minimalnej składce wpłacanej przez członków Klubu, w wysokości 50 zł rocznie. Tę składkę Przewodniczący Zebrania poddał głosowaniu. W wyniku jednomyślnego jawnego głosowania za ,, tak,, uchwałę przyjęto jako obowiązkową, przy czym, zaproponowano nieco zamożniejszym członkom, wpłaty do Klubu jako dobrowolne, wyższe, niż ta minimalna.

W końcowej części przedyskutowano kwestię członkostwa w Klubie, dla hodowców nie będących członkami TZHGR,D,PO,KiDZ i ustalono, że jest w takim przypadku, opłata wpisowa wysokości 100 zł.


Na tym zakończono Walne Zebranie członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego a Przewodniczący Zebrania podziękował za sprawne jego przeprowadzenie i zamknął obrady.


Przewodniczący Zebrania

Tomasz Strzelkowski


Otrzymują;
Prezes Trójmiejskiego Związku
Wiceprezes Zarządu Głównego PZHGRiDI ds. hodowlanych
Przewodniczący Klubu,
Skarbnik Klubu,
Sekretarz Klubu.
Załączniki; Lista obecności Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego