Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner


Wielkość liter:A A A

Protokół

Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2015r.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wzięło udział 14 członków na ogólną liczbę 31 członków Klubu./lista obecności w załączeniu/. Po przywitaniu uczestników przez Przewodniczącego Klubu kolegę Alfonsa Labudę został zaprezentowany porządek obrad. Następnie przewodniczący Klubu w głosowaniu jawnym zaproponował Komisję Skrutacyjną w składzie Przewodniczący Ryszard Kaczorowski i członek Jędrzej Kowalczys także w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zebrania Przewodniczący Klubu zaproponował Kolegę Tomasza Strzelkowskiego. Przewodniczący Zebrania, odbierając listę obecności i na podstawie $12, 13, 14 i 15 Regulaminu Klubu. stwierdził, że liczba uczestników Zebrania wynosi 14 osób i w związku z tym Przewodniczący zarządził 15 min. przerwę a Zebranie będzie jest ważne w tzw. II terminie i zdolne do podejmowania uchwał.
Przyjęto następujący porządek Obrad;

1. Przywitanie członków Klubu i otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu .Klubu.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Klubu Sprawozdania z Działalności Klubu i sytuacji majątkowo-finansowej przez Skarbnika. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
5. Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu i Sądowi Koleżeńskiemu
6. Wybory nowych władz Klubu.
- wybór Przewodniczącego Zarządu Klubu
- wybór pozostałych członków Zarządu /6/ i trzech członków Sądu Koleżeńskiego Klubu.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Planu działań na nową kadencję.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.Ad. 4.
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zebrania obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Klubu Kol. Alfonsowi Labudzie aby przedstawił;0
Sprawozdanie z działalności za drugą, pełną czteroletnią kadencję /2011-2015/ Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego.


W okresie drugiej kadencji Zarząd Klubu działał w następującym składzie:
Alfons Labuda – przewodniczący i koledzy Jerzy Szawiel, Tomasz Strzelkowski, Jan Kowalczys, Andrzej Bujak, Sławomir Wróbel i Tomasz Stenzel
a Sąd Koleżeński tworzyli;
Mieczysław Branicki – przewodniczący i członkowie Marian Kreft i Szczepański Mieczysław.


Klub zrzesza 31 członków w tym 16 członków należy do Europejskiego Klubu /DEV/. Działalność Klubu oparta była przede wszystkim na programie przyjętym przez Walne Zebranie Klubu z 2011r. Większość punktów programu dotyczy szkolenia hodowców w zakresie jakości hodowli opartej na wzorcu Sokoła Gdańskiego wg standardu europejskiego. Niemal na każdym spotkaniu Klub prowadził szkolenie i ożywioną dyskusję. Co roku u kol. Sławka Wróbla spotykamy się nie tylko jako członkowie Klubu ale zapraszamy przedstawicieli innych Klubów i Związków zainteresowanych hodowlą Sokołów. Zawsze na tym spotkaniu uczestniczą też sędziowie,

Członkowie Klubu są bardzo aktywni na wystawach. Osiągane wyniki świadczą, że Klub prowadzi właściwą pracę hodowlaną i właściwą selekcję. Wystawy w Kobylnicy, Chełmży, Rusocinie, Olsztynie czy Pelplinie czy Lipsku i Magdeburgu były dużymi sukcesami wystawowymi Klubu. Klub też, bardzo naciska na Zarząd Polskiego Związku o finansowe wsparcie szkoleń, zwłaszcza w okresie bezpośrednim przed VI europejską wystawą z Gdańsku. Niewątpliwie Klub wyróżnia się także na mapie Klubów działających w Polsce. Mamy przepiękny namiot, który zawsze zabierany na ważniejsze Wystawy, a w którym propagujemy Klub różnego rodzaju gażetami, ulotkami, balonikami aby naszą pasję zakorzenić u młodszego pokolenia. Zostaliśmy zauważeni w środowisku a nasze nagrody tj. gipsowe figurki gołębi są prawdziwym hitem.

Po długich staraniach i prawdziwej męce udało się nam uzyskać prawa do organizacji VI europejskiej Wystawy Gdańskiego Wysokolotnego. Po IV Wystawie w Szczecinie i V w Magdeburgu chcemy pokazać nasz rodzaj organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia. Za sobą mamy już pierwsze prace a co najważniejsze przyjeliśmy pewien harmonogram prac i przydzieliliśmy poszczególne zadania określonym osobom.


Ad. 5.
Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu zgodnie z $ 13 pkt. c Regulaminu. Właściwy wniosek przedstawił ze strony władz Trójmiejskiego Związku Kolega Andrzej Bujak. W kilku zdaniach uzasadnił swoje poparcie, bardzo chwaląc działania Klubu z Prezesem kolegą Alfonsem Labudą na czele. Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki jawnego głosowania i tak;
14 głosów za absolutorium
0 przeciw
1 wstrzymał się.
Przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.

` Kolega Mieczysław Branicki poinformował w liście drogą mailową zebranych, że w trakcie drugiej kadencji do Klubowego Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden wniosek. W związku z powyższym jako Przewodniczący Sądu nie zarządziłem żadnego jego posiedzenia.
Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad absolutorium dla Sądu Koleżeńskiego.
Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania i tak:
14 głosów za absolutorium
0 przeciw
0 wstrzymujących
Przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący skład Sądu Koleżeńskiego uzyskał absolutorium.Ad. 6.

Wybór Nowych Władz Klubu

a-Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego. Z sali zgłoszono przez kolegę Ryszarda Bielawskiego tylko jednego kandydata tj. dotychczasowego Przewodniczącego Kolegę Alfonsa Labudę a ten przyjął tą propozycję.
Przewodniczący Zebrania zarządził tajne głosowanie na przygotowanych kartach do głosowania /oryginały są załącznikiem do niniejszego protokołu/. W wyniku policzenia przez Komisję Skrutacyjną głosów kandydat uzyskał 13 głosów za, przy 1 wstrzymującym został wybranym na nową drugą kadencję Przewodniczącym. Wielu uczestników Zebrania serdecznie pogratulowali koledze Alfonsowi Labudzie wyboru na Przewodniczącego Klubu.
b- Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na pozostałych 6 członków Zarządu. Zgłoszono łącznie sześciu kandydatów. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z regulaminem na wszystkich kandydatów głosujemy łącznie a ewentualni późniejszy członkowie wewnętrznie przydzielą sobie poszczególne funkcje. W wyniku głosowania /karty do głosowania są załącznikiem do niniejszego protokołu/ poszczególnie kandydaci otrzymali następujące ilości głosów i zostali członkami Zarządu a w wyniku dyskusji przydzielili się do poszczególnych funkcji;
Jerzy Szawiel -14 głosów za i funkcja Wiceprezesa ds. hodowlanych
Jan Kowalczys -13 głosów za i funkcja Skarbnika
Tomasz Strzelkowski-13 głosów za i funkcja Sekretarza
Zb.Bogdanowicz -14 głosów za i funkcja Członka Zarządu ds. organizacyjnych
Sławomir Wróbel -14 głosów za i funkcja Członka Zarządu ds organizacyjnych
Tomasz Stenzel -14 głosów za i funkcja Członka Zarządu ds. opieki
Weterynaryjnej i Szkoleń.


W wyniku wyborów do Sądu Koleżeńskiego zebranie powołało;
Mieczysław Branicki - Przewodniczący
Ryszard Bielawski - Sekretarz
Mieczysław Szczepański - CzłonekAd.7.
Program działania na III Kadencję Klubu
- sporządzić wykaz stanu hodowlanego z podziałem na pary rozpłodowe i wystawowe a także z podziałem na barwy wszystkich członków Klubu
- realizować zadania dotyczące VI europejskiej wystawy a w szczególności projektu plakatu, zasad sędziowania /w tym podział sędziów, karty ocen itd./, projekt kosztorysu z podziałem na Klub i Związek, strona internetowa, korespondencja, pisma, tłumaczenia i co najważniejsze sprawę Hali wystawowej i jej sponsorowania.
- udział członków Klubu na Wystawie narodowej we Francji w 2015r.
- czynny udział w organizowaniu wystawy przez Trójmiejski Związek w latach 2015-2019 ze szczególnym uwzględnieniem Krajowej Wystawy Gołębi Młodych w 2016r.
- kontynuować szkolenia sędziów i hodowców
- przygotować zespół gołębi i ich odpowiednią ilość w poszczególnych kolorach na VI europejską wystawę – Gdańsk 2016.
- pomóc wszystkim klubowiczom aby mogli wystawić swoje gołębie na VI europejskiej Wystawie – Gdańsk 2016
- przygotować materiały celem propagowania naszego Klubu
- nawiązać ściślejszą współpracę z innymi Klubami rasy Gdański Wysokolotny- Sokół GdańskiAd. 8.
W wolnych wnioskach głos zabrał jeszcze raz Przewodniczący Zarządu Pomorskiego Klubu Hodowców Sokoła Gdańskiego. Rozmawiano także o dobrowolnej składce przez członków Klubu w wysokości 100 zł, głównie w związku ze zbliżającą się VI europejską wystawą w Gdańsku a przewodniczący kolega Tomek Strzelkowski poprosił abyśmy wszyscy wokół siebie poszukali ewentualnych sponsorów tak wielkiego przedsięwięcia.

Na tym zakończono Walne Zebranie członków Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego a Przewodniczący Zebrania podziękował za sprawne jego przeprowadzenie i zamknął obrady.

Przewodniczący Zebrania Tomasz Strzelkowski
Otrzymują;
Zarząd Trójmiejskiego Związku
Wiceprezes Zarządu Głównego PZHGRiDI ds. hodowlanych